Przejdź do menu

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej

Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność cyfrową swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.mediateka.ckzamek.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.01.2021
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.03.2021

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Lista niespełnionych wymagań:

  • niektóre filmy pochodzące od zewnętrznych podmiotów (nie CK ZAMEK) mogą nie posiadać napisów i tłumaczenia na PJM,
  • niektóre filmy CK ZAMEK mogą nie mieć tłumaczenia na PJM,
  • dokumenty PDF mogą nie być w pełni dostępne dla osób niewidomych.

Powody:

  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej i będą w miarę możliwości CK ZAMEK stopniowo uzupełniane o napisy i tłumaczenia na PJM.

Oświadczenie sporządzono dnia 01.03.2021. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej www.mediateka.ckzamek.pl można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej www.mediateka.ckzamek.pl prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną za Mediatekę CK ZAMEK jest Dorota Żaglewska (adres e-mail: d.zaglewska@ckzamek.pl). Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu: 61 64 65 288 lub wysyłając SMS na numer: 607 609 035. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności cyfrowej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać: dane osoby zgłaszającej, wskazanie, której strony internetowej lub aplikacji mobilnej dotyczy żądanie oraz sposób kontaktu z osobą zgłaszającą żądanie. Jeżeli osoba ta zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej / aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Adres e-mail Rzecznika Praw Obywatelskich: biurorzecznika@brpo.gov.pl

MEDIATEKA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

Logo po lewej: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, logo w środku: Centrum Kultury Zamek, logo po prawej: Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Mediateka

Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu

ul. Św. Marcin 80/82

61-809 Poznań

tel. +48 61 64 65 272

fax +48 61 64 65 308

sekretariat@ckzamek.pl

© 2024 NFINITY | All rights reserved | Mediateka Poznań