Przejdź do menu

Polityka prywatności

Polityka prywatności i cookies

1. Postawienia ogólne

 1. Polityka prywatności dotyczy zbierania informacji przez Centrum Kultury ZAMEK z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań, zwane dalej jako „Centrum Kultury ZAMEK”, za pośrednictwem strony https://mediateka.ckzamek.pl/ oraz odnosi się do zasad korzystania ze strony.
 2. Nadrzędnym celem Centrum Kultury ZAMEK jest zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych na poziomie wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”).
 3. Centrum Kultury ZAMEK podejmuje działania zmierzające do tego, aby dane osobowe były:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”),
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach
   i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami („ograniczenie celu”),
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”),
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane („prawidłowość”),
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane („ograniczenie przechowywania”),
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność
   i poufność”).

 

2. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Kultury ZAMEK z siedzibą
  w Poznaniu, ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań.
 2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo skontaktować się
  z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem email: iod@ckzamek.pl albo pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będę przetwarzane w następujących celu analizy ruchu   sieciowego,   zapewnienia bezpieczeństwa  w  ramach  Serwisu  oraz dostosowywania treści do potrzeb użytkowników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Administrator gromadzi dane  związane  z  Pani/a  aktywnością,  jak  na  przykład  czas spędzony na stronie, wyszukiwane frazy, liczba wyświetlonych podstron, data i źródło wizyty.
 5. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Administratora w korespondencji e-mail lub drogą tradycyjną, niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy lub inną zawartą z nim umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczy ta korespondencja – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na prowadzeniu korespondencji z osobami zainteresowanymi działalnością Administratora. Korespondencja przechowywana jest w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych.
 6. Państwa dane osobowe będą przekazane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, uczestniczącym w wykonywaniu czynności Administratora, tj. m.in. podmiotom obsługującym systemy informatyczne, podmiotom świadczącym usługi hostingowe, udostępniającym systemy informatyczne. Ponadto Państwa dane będą udostępniane innym administratorom, tj. m.in. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego poza przypadkami wskazanymi w dalszej części niniejszej Polityki.
 8. Pani/a dane  osobowe  będą  przechowywane  do  czasu załatwienia sprawy, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z jej realizacją. Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz  podobnych  technologii  mogą  być  przechowywane  do  momentu  wygaśnięcia  pliku cookie. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym administratorowi do zrealizowania celów związanych  z  gromadzeniem  danych,  jak  zapewnienie  bezpieczeństwa  i  analiza  danych historycznych związanych z ruchem na stronie.
 9. Posiadają Państwo prawo do:
  1. dostępu do swoich danych (prawo żądania wglądu do danych oraz wydania kopii danych) – art. 15 RODO,
  2. sprostowania lub poprawienia danych (w odniesieniu do  żądania  sprostowania  danych,  gdy  zauważy  Pani/Pan,  że  dane  są nieprawidłowe lub niekompletne) – art. 16 RODO,
  3. usunięcia danych – art. 17 RODO,
  4. ograniczenia przetwarzania danych (np. gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe -może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych)  – art. 18 RODO,
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu – art. 21 RODO.
 10. Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.
 12. Podanie danych przez Panią/a w celach związanych z korespondencją jest dobrowolne, ale niezbędne. Ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić prowadzenie korespondencji z Administratorem. Podanie danych  niezbędnych  do  analizy  statycznej  użytkowników  Serwisu  jest dobrowolne. Może Pan/i skorzystać z tzw. trybu incognito w celu przeglądania strony bez udostępniania Administratorowi informacji o Pani/a wizycie w Serwisie. Korzystanie z trybu incognito, a zatem niepodanie danych, nie ma wpływu na możliwość korzystania z Serwisu.

3. Zabezpieczenie danych

Administrator wdrożył środki techniczne i organizacyjne, które pozwalają na zabezpieczenie zbieranych danych osobowych zgodnie z zasadami wynikającymi z RODO.

 

4. Pliki cookies

 1. Serwis korzysta z narzędzia jakim są pliki cookies.
 2. Plik cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie urządzenia Użytkownika (najczęściej na twardym dysku). Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
 3. Cookies zawierają różne informacje o Użytkowniku danej strony www i historii jego łączności ze stroną. Informacje jakie są zbierane to: adres IP użytkownika, informacje
  o innych stronach jakie Użytkownik przeglądał przed wejściem na stronę, informacje
  o przeglądarce używanej przez Użytkownika, informacje o ewentualnych błędach podczas wyświetlania stron.
 4. Stosowane pliki cookies, mają przede wszystkim ułatwić Użytkownikowi korzystanie
  z Serwisu, poprzez „zapamiętanie” podanych raz informacji, tak aby nie musiał on za każdym razem ich podawać. Ponadto służą dostosowaniu zawartości wyświetlanej
  w Serwisie, w tym prezentowanych reklam, dostosowanych do preferencji Użytkownika.
 5. Zazwyczaj dane wykorzystywane są do automatycznego rozpoznawania konkretnego użytkownika przez serwer, który może dzięki temu wygenerować przeznaczoną dla niego stronę. Działania jakie mogą zostać podjęte w ramach wykorzystywanych informacji
  o użytkowniku to:

  1. dostosowanie wyglądu i funkcjonalności Serwisu,
  2. obsługa logowania,
  3. zbieranie automatycznych informacji o użytkowniku w celu statystyk,
  4. zbieranie informacji o ewentualnych błędach podczas wyświetlania strony, które pozwalają na szybsze ich naprawienie.
 6. Udostępniający może zamieścić lub zezwolić podmiotowi zewnętrznemu na zamieszczenie plików cookies na urządzeniu użytkownika w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony www. Pomaga to monitorować i sprawdzać jej działania. Podmiotem tym może być między innymi Google.
 7. Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem cookies jest możliwe na podstawie wyrażenia przez Użytkownika zgody.
 8. Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby pliki cookies nie zapisywały się na jego dysku albo automatycznie usuwały w określonym czasie. Ustawienia te mogą więc zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika.
 9. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 10. Wycofanie zgody na działanie plików cookies może prowadzić do problemów z wyświetlaniem niektórych witryn, niedostępności niektórych usług.

 

5. Google Analytics

 1. Serwis korzysta z Google Analytics, usługi analitycznej firmy Google. Google Analytics jest systemem statystyk, dzięki któremu Administrator może uzyskać informacje na temat Użytkownika odwiedzającego stronę Administratora. Przykładowe dane zbierane o Użytkowniku i przetwarzane przez Google Analytics to:
  1. informacje o tym, jak Użytkownik odnalazł serwis,
  2. region, w którym znajduje się Użytkownik,
  3. z jakiego systemu i oprogramowania korzysta Użytkownik,
  4. w jaki sposób i jak długo Użytkownik korzysta ze strony internetowej.
 2. Podstawą prawną dla korzystania z Google Analytics jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a wiec prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest tworzenie statystyk, dążenie do stałego ulepszania Serwisu i podniesienia komfortu jego użytkowania.
 3. Wygenerowane przez cookies informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie mogą być przesłane na serwery znajdujące się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, Wielką Brytanią. Przesyłanie danych przez Google opiera się na standardowych klauzulach umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.
 4. Adres IP przesyłany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Adresy IP są anonimizowane w ramach Google Analytics.
 5. Użytkownik może uniemożliwić gromadzenie wytworzonych przez cookie i związanych z korzystaniem z witryny danych, jak również przetwarzanie tych danych przez Google korzystając z rozwiązania opisanego na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
 6. Aby dokonać zmian w ilości udostępnionych danych, Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki. Część informacji udostępnianych jest automatycznie, jednakże Użytkownik może w każdej chwili zmienić zakres przesyłanych do informacji.
 7. Dodatkowe informacje o usłudze Google Analytics są dostępne na stronie https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/

 

6. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, aktualizacji powyższej Polityki Prywatności. O każdych zmianach będziemy informować Użytkowników przez stronę https://mediateka.ckzamek.pl/ w zakładce Polityka Prywatności.
 2. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 15.03.2021.

MEDIATEKA ZOSTAŁA ZREALIZOWANA ZE ŚRODKÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

Logo po lewej: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, logo w środku: Centrum Kultury Zamek, logo po prawej: Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Mediateka

Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu

ul. Św. Marcin 80/82

61-809 Poznań

tel. +48 61 64 65 272

fax +48 61 64 65 308

sekretariat@ckzamek.pl

© 2024 NFINITY | All rights reserved | Mediateka Poznań